ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Home / File / ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για οκτώκενές μόνιμες θέσεις Ανακριτή, Νομική Υπηρεσία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.(Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσίαπροστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικάμέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ήμέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00.Επισημαίνεται ότι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνοαπό άτομα που έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθηστις 14.11.2020, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 22.1.2021 και αρ. γνωστοποίησης 40 και έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).